Projekt

Gmina Męcinka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka”

Celem projektu jest:
– podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz właściwych
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
– podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli objętych projektem na terenie szkół Gminy Męcinka
– doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Męcinka
Dofinansowanie projektu z UE: 801 346,00 pln

W ramach projektu uczniowie klas siódmych uczestniczą w zajęciach koła chemicznego „Młody chemik”. Udział w zajęciach ma na celu wzbudzenie zainteresowania nowym przedmiotem, jakim jest chemia, nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym oraz zapoznanie uczniów z substancjami niebezpiecznymi (żrącymi, szkodliwymi, wybuchowymi), a także z bezpiecznym używaniem ich do przeprowadzania doświadczeń.
Zajęcia wpływają na kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu
i działaniu. Uczniowie planują eksperymenty, wykonują doświadczenia, wykorzystując zestawy do doświadczeń w małej skali, wyciągają wnioski. Doskonalą umiejętność korzystania z pomocy naukowych typu: tablice (przede wszystkim układ okresowy pierwiastków chemicznych), modele, wykresy. Otrzymywali, badali i opisywali właściwości wybranych substancji chemicznych (pierwiastków i związków chemicznych), a wśród nich gazy występujące w powietrzu. Obserwowali zjawiska fizyczne (np. sublimacja i resublimacja jodu) oraz zmiany energii w czasie reakcji chemicznych.
„Jeszcze czeka na nas wiele ciekawych zajęć” – twierdzą młodzi naukowcy ze szkoły z Piotrowic.

W bogatej ofercie zaproponowanej przez realizujących projekt znalazły się między innymi zajęcia z fizyki. Zgłosiło się na nie 25 dzieci (podzielono je na dwie grupy) zainteresowanych przedmiotem z klasy szóstej i klas siódmych.
Uczniowie mierzą długość, objętość, masę, siłę, łączą obwody elektryczne i mierzą natężenie prądu i napięcie elektryczne. Wyznaczają temperaturę wody zimnej i wrzącej, sprawdzają od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne i czy prawo Pascala jest słuszne.
Zajęcia mają na celu szersze poznanie wiadomości i umiejętności fizycznych, kształtowanie postawy ciekawości dla funkcjonowania natury, rozwijanie umiejętności myślenia, przewidywania i działania. Uczniowie dokonują pomiarów, zapisują i przeliczają jednostki wielkości fizycznych, poznają prawa fizyczne i weryfikują je poprzez eksperymenty, wyznaczają doświadczalnie wielkości fizyczne, przewidują wynik eksperymentu, projektują doświadczenia.

Sam odkrywam i badam = wiem!
Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów oraz rozbudzanie ich ciekawości otaczającym światem wiąże się z poszukiwaniem nowych, atrakcyjnych i efektywnych metod i form pracy. Odpowiednio dobrane metody rozbudzają fascynację nauką, potrzebę doświadczania i radość z odkrywania, zachęcają do samodzielności, twórczego myślenia i współdecydowania o sposobie wykonywania poszczególnych zadań. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nowoczesnych metod nauczania stało się priorytetem na zajęciach dodatkowych z matematyki realizowanych w ramach projektu. Zajęcia dla klas młodszych realizowanych w ramach tego projektu o nazwie Matematyka. Odkrywanie – klasy I – III to prawdziwa praca twórcza, a to m.in. dzięki takim metodom jak:
●matematyczne stacje badawcze, które pozwalają uczniom na samodzielne odkrywanie i konstruowanie wiedzy poprzez stawianie pytań i hipotez, dyskutowanie, dostrzeganie problemów i poszukiwanie różnych sposobów na ich rozwiązanie,
● matematyka od kuchni – obliczanie kosztów związanych z pieczeniem ciasta (ceny poszczególnych składników, całkowity koszt ciasta), poznania i przeanalizowania przepisu (liczba składników w przepisie, jednostki wagi, klasyfikowanie składników), przygotowania ciasta (korzystanie z wagi kuchennej i różnych miarek, porównywanie ich, szacowanie),
●matematyka w historii – tworzenie kalendarzy, przedstawianie wydarzeń na osi czasu, pisanie dat itp.,
● matematyka w przyrodzie – z uwzględnieniem symetrii, z rysowaniem figur geometrycznych, linii prostopadłych i równoległych, treści dotyczących przemijającego czasu, zegara, pór roku, wschodów i zachodów Słońca itp.,
● matematyczne biuro detektywistyczne – mierzenie i zapisywanie wyników pomiaru (długość, szerokość, wysokość, odległość), odmierzanie płynów różnymi miarkami, ważenie przedmiotów (wykonywanie obliczeń), obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość wykonywanie obliczeń), temperatura (odczytywanie temperatury),
● matematyczna enigma – składanki papierowe (origami, kirigami – praca na podstawie instrukcji i schematów), krzyżówki i kwadraty magiczne (rozwiązywanie, samodzielne konstruowanie), zagadki matematyczne (poszukiwanie rozwiązań), gry planszowe, gry komputerowe, szyfry i łamigłówki (kodowanie, dekodowanie, ciągi liczbowe, podziały), niezwykłe iluzje optyczne i sztuczki magiczne.
Ta ciekawa dla uczniów forma zajęć pozalekcyjnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Daje możliwość eksperymentowania, pogłębiania treści, myślenia, działania i tworzenia. Stopniowo staje się kluczem do polubienia matematyki.

Uczniowie klasy IV uczestniczą w zajęciach ,,Trening uważności i pamięci’’. Ma on na celu doskonalenie koncentracji i zapamiętywania. Jak twierdzą fachowcy w tej dziedzinie, pamięć można i należy ćwiczyć. Ma tu zastosowanie współczesna technologia. Uczniowie uwielbiają komputery, więc w tym przypadku stały się one narzędziem nauki. Został zakupiony nowoczesny system do rozwoju pamięci oraz koncentracji uwagi pt.:,, Akademia Umysłu Uczeń EDU’’. Ćwiczenia prezentowane są w formie rozbudowanych interaktywnych gier, o wielu poziomach trudności. Uczeń ma za zadanie połączyć podobne figury, policzyć elementy, wskazać poprawną odpowiedź. Zadania wykonuje w określonym czasie. Chłopcy popisują się refleksem, dziewczęta dokładnością. Oczywiście nie zawsze na monitorze komputera pojawiają się obrazki. Jest też nauka szybkiego czytania, która polega na wyszukaniu w tekście wskazanego słowa. To nieprzeciętny wyczyn odnaleźć, np. 15 wyrazów ,,tak’’. Uczniowie skupiają się maksymalnie, a czas płynie.
Nauczyciele mają nadzieję, że taka zabawa w zapamiętywanie, przyczyni się do dobrej znajomości tabliczki mnożenia bądź zasad ortograficznych.

Nadrzędnym celem zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów z klas I-III, jest stworzenie jak najlepszych warunków do tego, by nauka przebiegała w sposób efektywny i naturalny dla świata dzieci, zatem często z sali lekcyjnej usłyszeć można głośne śpiewanie piosenek, dopingowanie drużyn w budzących emocje grach i zabawach słownych, bieżące omawianie oglądanego krótkiego anglojęzycznego filmu edukacyjnego lub przygotowywanie plakatów tematycznych. Podczas zajęć wykorzystywane są różne metody aktywizujące uczniów do czynnego udziału w zadaniach, a połączenie ćwiczeń statycznych z ruchowymi sprawia, że pozostają oni zaangażowani i uważni przez całą długość zajęć. Wykorzystanie różnych pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych takich jak: tablica interaktywna, zdjęcia, gry planszowe, plakaty, płyty CD z muzyką, uatrakcyjniają zajęcia w grupie mieszanej wiekowo. Prowadzone zajęcia z uczniami mieszanymi wiekowo, opierają się głównie na ciekawych sytuacjach komunikatywnych, w którym uczniowie nie tylko mówią, ale też słuchają i reagują na wypowiedzi współrozmówców. Tematyka zajęć jest zawsze bliska grupie, a sytuacje komunikatywne, w których znajdują się dzieci, czynią zadania realnym doświadczeniem i świetną zabawą.

Głównym celem pracy na zajęciach z języka niemieckiego jest rozwijanie ciekawości, kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych narodów i kultur, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka niemieckiego i umacnianie wiary we własne możliwości językowe, co zwiększa motywację uczniów do nauki. Ważne jest również prezentowanie siebie, własnych dokonań oraz rozwijanie ciekawości, otwartości na różnorodne zagadnienia. Biorąc udział w zajęciach, dzieci rozwijają swoje uzdolnienia, a także bardziej rozumieją siebie i otaczający świat. Uczniowie ćwiczą umiejętność formułowania krótkich wypowiedzi na temat rodziny, zainteresowań, wolnego czasu, szkoły, pór roku, wakacji, zakupów oraz tematów zaproponowanych przez uczniów. Wzbogacają też wiedzę o krajach niemieckojęzycznych tj. o Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Uczniowie poznają i utrwalają wiadomości z zakresu nauki o niemieckich obyczajach i zwyczajach, wykonają prace twórcze na zadany temat. Wszystko to służyć ma przybliżeniu uczniom autentycznych sytuacji komunikacyjnych w sposób ułatwiający ich zrozumienie i zapamiętanie – angażując różne zmysły i emocje uczniów oraz dobrej zabawie w czasie zajęć.

Koordynator szkolny: Jolanta Cisoń

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA KLAS I-III PRZEPROWADZONE W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO pt. „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DROGĄ DO SUKCESU W GMINIE MĘCINKA”

Zajęcia unijne z języka angielskiego prowadzone są według wcześniej opracowanego harmonogramu oraz zgodnie z założeniami podstawy programowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Rozpoczęte zostały, wstępną analizą oczekiwań uczniów, rozpoznaniem ich wiadomości i umiejętności w nauce języka angielskiego, motywacji itp. Zgodnie z założeniami programu celem głównym zajęć było wyrównanie i wzmocnienie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości i atrakcyjności nauki języka obcego w szkole. Kompetencje językowe dzieci są rozwijane metodami, które unikają stereotypów płci w przekazywaniu wiedzy. Ważnym celem zajęć jest także, rozwijanie w uczniach ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur oraz rozbudzenie motywacji do nauki języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są metodą interaktywną, która kładzie nacisk na rozwijanie zdolności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku angielskim. Zajęcia organizowane są także wokół pewnych zagadnień kulturowych, które zawierają elementy gier i zabaw. Uczniowie wzbogacają zasób słownictwa angielskiego, rozwijają umiejętność korzystania z informacji i wykorzystywania różnych źródeł w procesie zdobywania wiedzy (mapa, Internet, film, pokaz) oraz kształtują umiejętność pracy zespołowej. W trakcie zajęć wykorzystywane są różne metody pracy m.in. metody aktywizujące: gry dydaktyczne, piosenki, ćwiczenia w parach mapy myśli, luki informacyjne i tworzenie projektów na papierze.

Autor: Edyta Chełchowska-Drąg

BĘDZIEMY „NA JĘZYKACH”

W ramach realizowanego projektu trwają zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są dla dwóch grup ( w klasach 6 i 7 ). Głównym celem naszych spotkań jest aktywne uczestnictwo. Rozwijamy umiejętność komunikacji oraz rozumienia ze słuchu. Nasze spotkania będą trwały od września do czerwca, a umilać je mają tzw. lekcje tea time, gdzie oprócz powtórki tego, co zdążyliśmy się nauczyć, mamy chwilę na pogawędki przy słodkim co nieco.

Autor: Elżbieta Plecety

Zajęcia informatyczne w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka.

Uczniowie klasy V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach w roku szkolnym 2018/2019 kontynuują dodatkowe zajęcia informatyczne w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka.
Realizowane treści zajęć stanowią podstawę programową kształcenia ogólnego na poziomie drugiego etapu edukacyjnego. Zajęcia odbywają się w 8 osobowej grupie. Udział uczniów w tych zajęciach ułatwia im rozwój umiejętności i zainteresowań związanych z technologią informatyczną, tym bardziej, że informatyka jest bardzo szybko rozwijającą się dyscypliną naukową. Bez niej trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie wielu dziedzin życia, nauki, pracy i rozrywki.
Celem zajęć pozalekcyjnych jest przyswojenie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z komputerów i sieci. Doskonalenie umiejętności poruszania się w środowisku Windows oraz poznanie użytkowych programów komputerowych. Uczniowie również doskonalą umiejętności przedstawiania własnych osiągnięć, prezentowania wyników własnej pracy oraz przedstawiania informacji na wybrany temat w różnej formie i postaci.
Na zajęciach uczniowie rozwijali umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, wnioskowania oraz programowania za pomocą środowisk: Logo, Baltie i Scratch. Wykonywali również projekty dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internetowej.

Autor:Paweł Motyka

„Nauka to pokarm dla rozumu” – Lew Tołstoj

Od września 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach realizowany jest już drugi rok szkolny projekt pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka” finansowany z funduszy europejskich. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej.
W roku szkolnym 2018 / 2019 w ramach projektu uczniowie klas ósmych kontynuują udział w zajęciach koła chemicznego „Młody chemik”. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 14.45 – 15.30. Ośmioklasiści kształtują umiejętności posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym, samodzielnie stosują substancje niebezpieczne (żrące, szkodliwe, wybuchowe) do przeprowadzenia doświadczeń. Eksperymenty te są bezpieczne, ponieważ wykonują je z zestawami do chemii w małej skali. Zajęcia kształtują postawy twórcze, rozwijają pomysłowość w myśleniu i działaniu. Uczniowie planują eksperymenty, wykonują doświadczenia, obserwują, wyciągają wnioski. Korzystają z pomocy naukowych typu: tablice (układ okresowy pierwiastków chemicznych, tablica rozpuszczalności), modele, wykresy. W bieżącym roku szkolnym poznają trzy grupy związków chemicznych: kwasy zasady i sole. Ich zadaniem będzie otrzymać wybrane substancje i badać ich właściwości fizyczne i chemiczne, zapisywać przemiany chemiczne, jakim ulegają.

Autor: Zygmunt Dołhań

Od września 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Piotrowicach trwa realizacja drugiej i zarazem ostatniej części projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Ma ono zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji podstawowej.

Kontynuujący realizację projektu proponują uczniom szereg ciekawych zajęć. Jedną z atrakcji jest koło fizyczne, do którego zgłosiło się 25 uczniów
z klasy siódmej i klas ósmych (podzielono ich na dwie grupy).
Zapraszam do obejrzenia zdjęć, które prezentują zadania wykonywane przez uczniów podczas zajęć:

Wyznaczanie ciepła właściwego stali metodą bilansu cieplnego. Wyznaczamy za pomocą wagi elektronicznej masę wody, która będzie odbierała ciepło od stali.

Wyznaczanie ciepła właściwego wody z wykorzystaniem czajnika elektrycznego o znanej mocy. Trzeba dokładnie odmierzyć ilość wody, którą będziemy podgrzewać.

Termometr sprawdzi o ile przyrosła temperatura wody podczas podgrzewania

Mierzymy temperaturę początkową wody, zanim włożymy do niej gorącą stal. Kalorymetr dobrze odizoluje cieplnie wodę i stal.

Czy pole magnetyczne może wzbudzić prąd elektryczny?

Badanie wpływu prądu elektrycznego na zachowanie igły magnetycznej.

Jak zachowa się igła magnetyczna, gdy zmienimy kierunek prądu elektrycznego?

Samemu nie jest łatwo zbudować elektromagnes. Niektóre monety mają dobre własności magnetyczne, niektóre zaś nie reagują na pole magnetyczne.

Zajęcia mają na celu szersze poznanie wiadomości i umiejętności fizycznych, kształtowanie postawy ciekawości dla funkcjonowania natury, rozwijanie umiejętności myślenia, przewidywania i działania. Uczniowie dokonują pomiarów, zapisują i przeliczają jednostki wielkości fizycznych, poznają prawa fizyczne i weryfikują je poprzez eksperymenty, wyznaczają doświadczalnie wielkości fizyczne, przewidują wynik eksperymentu, projektują doświadczenia.

Autor tekstu: Krzysztof Stachura

Zajęcia przyrodnicze w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka”.

„Przyroda metodą eksperymentu” pod taką nazwą uczniowie klasy III uczęszczają na dodatkowe zajęcia przyrodnicze. Staram się aby nasze relacje, oparte na zaufaniu i wzajemnym inspirowaniu się, wspólne zaangażowanie i pasja każdej ze stron – stawały się czymś więcej niż hasłami. Dbam by idea wszechstronnego rozwoju, jaka kryje się w postawie odkrywcy i badacza, przenikała na każdą naszą lekcję. Dzięki temu udało nam się zrealizować wiele interesujących zagadnień. „Zrobiliśmy” gąsienice, dbaliśmy o nie i obserwowaliśmy jak się zmieniają, „zrobiliśmy” kolorowy deszcz, wulkany, dno oceanu, a nawet nasz własny sztuczny śnieg!!!! 
Zakładając, że samodzielność wyzwala pozytywne emocje w procesie nauki – dzieci nie tylko zyskują ciekawe doświadczenie, ale lepiej chłoną i rozumieją nowe zagadnienia przyrodnicze. Mam nadzieję, że staną się po trosze jak naukowcy – nie będą bały się nieznanego i nabiorą odwagi by stawiać najbardziej wymagające pytania.   

Nina Wiktorowska

Realizacja zajęć w ramach projektu unijnego dla uczniów matematyka – odkrywanie klasy I-III .

W ramach realizacji powyższych zajęć uczniowie klasy trzeciej udali się do pracowni komputerowej. Tam realizowali temat: ,,Dodawanie liczb dwucyfrowych .Rozwiązywanie zadań z treścią- o ile więcej ?.Każdy z uczniów miał do zdobycia 10 ananasów. Oznacza to, że musiał rozwiązać 100 zadań. Uczniowie ochoczo zabrali się za rozwiązywanie zadań i każdy zdobył maksymalną ilość ananasów. Była to super nauka i zabawa.

Danuta Kowalska

Nie ma jak przyroda.

Uczniowie klasy drugiej z wielką ochotą uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania przyrodnicze w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka”. Celem nadrzędnym spotkań jest odpowiedź na pytania: „Dlaczego , gdzie, kiedy?”. Uczniowie poprzez bezpośrednią obserwację i doświadczenia odkrywają tajniki przyrody. Podczas zajęć dzieci poznają zasady bezpiecznych pokazów i eksperymentów. Samodzielnie wykonują proste doświadczenia, np. sztuczny śnieg, masę plastyczną – piankolinę.
Zajęcia wspomagają wszechstronny rozwój ucznia, wyzwalają twórczą aktywność.

Marzanna Rzepka

Zajęcia w ramach projektu unijnego – Matematyka „ Odkrywanie w klasach I – III”

Od początku roku szkolnego uczniowie z klasy I uczestniczą w zajęciach matematycznych realizowanych w ramach projektu unijnego „ Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka”. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu z podziałem na dwie grupy. Głównym celem zajęć jest pogłębienie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych. Prowadząc zajęcia stosowane są różne metody i formy pracy. Dla podniesienia atrakcyjności zajęć wykorzystuje się wiele pomocy naukowych zakupionych w ramach projektu oraz przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela. Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia w pracowni komputerowej. Cele programu są tak realizowane by rozbudzały ciekawość poznawczą, rozwijały samodzielność w dochodzeniu do wiedzy, pogłębiały umiejętność analizowania i wnioskowania. Uczniowie są przygotowywani do samodzielnego poszukiwania informacji. Często rozwiązują krzyżówki, łamigłówki, bawią się w sklep, mierzą i ważą, grają w gry planszowe i układają matematyczne opowiadania. Samodzielnie projektują diagramy i labirynty. Przygotowują graficzne dyktanda doskonalące orientację na kartce papieru i w przestrzeni.
Zajęcia są lubiane przez dzieci i chętnie w nich uczestniczą.

Autor tekstu: Grażyna Sujka

„Z przyrodą za pan brat”

W ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka” w szkole odbywają się zajęcia z przyrody metodą eksperymentu. Biorą w nich udział uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody. Zajęcia mają charakter obserwacyjny i doświadczalny. Uczniowie, pod okiem nauczyciela prowadzącego, wykonują proste doświadczenia, uczą się wyciągać z nich i formułować wnioski. Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom metody badawcze i zapoznać ich z podstawami biologii, fizyki i chemii, a także wyposażyć w umiejętności, które pozwolą im brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na późniejszych etapach kształcenia.

Autor: Lidia Lewandowska

W ramach zajęć z projektu prowadzone są lekcje pt.,,Trening uważności i pamięci”. Jak sam nazwa wskazuje ich celem jest doskonalenie zapamiętywania. Uczestniczą w nich uczniowie kl. 5. Zgodnie z ich sugestiami nauczyciel przygotowywał propozycje ćwiczeń ortograficznych. Ortografia polska stanowi trudną dziedzinę języka ojczystego, więc może należy potraktować ją z uśmiechem. Uczniowie na podstawie przekazanych materiałów przygotowywali gry edukacyjne oraz plansze. Zaangażowanie, jakie przejawiali uczestnicy zajęć, wpływało na zapamiętywanie wyrazów z tak zwaną trudnością ortografią. Dużą popularnością cieszyły się też lekcje przygotowane na platformie EduNect. Dodać należy, że uczniowie za punkt honoru przyjęli sobie, aby uzyskiwać wyniki powyżej 70% , a często stanowiły one 90% poprawnych odpowiedzi. W ramach relaksu i ćwiczenia uwagi uczestnicy wykonywali też zadania na platformie multimedialnego programu ,,Akademia Umysłu”. Został on zakupiony, aby uczniowie prowadzili trening uważności. Proponowane ćwiczenia to: odtworzenie zapamiętywanego obrazka, tablicy rejestracyjnej jadącego auta czy odkrycie, w którym kubku ukryła się kostka. Jest to dobra zabawa, która służy nauce.

Autor: Maria Miazga