Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżnia
Konkurs na Logo Przedszkola
Ogłaszamy konkurs na Logo "Przedszkola Kulinarnego" w Piotrowicach

POD PATRONATEM HONOROWYM
WÓJTA GMINY MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO
POD PATRONATEM HONOROWYM
WÓJTA GMINY MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
„Przedszkola Kulinarnego” w Piotrowicach


Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Piotrowicach zwane dalej Organizatorem.
2. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach, www.sppiotrowice.info

Cele Konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego (logo) naszego Przedszkola.
2. Zaangażowanie lokalnej społeczności do działań na rzecz placówki.

Założenia ogólne
1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. Każdy uczestnik może przedstawić kilka projektów.

Uczestnicy

1. Konkurs ma charakter lokalny i jest adresowany do:
• rodziców/prawnych opiekunów,
• dzieci uczęszczających do Przedszkola,
• absolwentów Przedszkola,
• uczniów Zespołu Szkół w Piotrowicach
• wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,
• dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,
• złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.


Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, zaproszenia, papier firmowy i inne.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty muszą spełniać następujące warunki: Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane z naszym przedszkolem,
• może zawierać nazwę przedszkola
5. Logo nie powinno zawierać zbyt wielu kolorów i powinno być proste pod względem graficznym.

Miejsce i termin składania projektów
1. Projekty składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo
przedszkola”) lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: www.sppiotrowice@poczta.onet.pl , w której uczestnik podaje:
• imię i nazwisko,
• dane kontaktowe,
• oświadczenie autora „Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jej wykorzystanie przez Organizatora konkursu.”
2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą
podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszego przedszkola,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.

Terminarz
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.05.2018 r.
2. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 15.06.2018r.
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sppiotrowice.info, oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dnia 22.06.2018r.
4. Jednocześnie laureat zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o przyznaniu nagrody.

Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Propozycje oceni wg ustalonej punktacji Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora, w
składzie:
· Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
· 1 przedstawiciel Rady Rodziców
· 1 nauczyciel przedszkola
· 1 pracownik niepedagogiczny przedszkola
2. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie wykorzystana przez przedszkole do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym, koszulkach i innych drukach używanych przez Przedszkole.
3. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Organizator zastrzega sobie prawa zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji.
Nie pozbawia to zwycięzcy należnej nagrody.

Nagrody i wyróżnienia

1. Dla laureata/ów Konkursu przewidziano nagrodę/y.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej.
3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 22.06.2018r.

Prawa autorskie
1. Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do
modyfikowania lub uzupełniania projektu, decydowania o pierwszym udostępnieniu projektu
publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z projektu.
2. Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu przenosi na Organizatora konkursu własność egzemplarza projektu.
3. Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na
Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do projektu, na wszystkich polach eksploatacji, w
szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, zapis na nośnikach
pamięci, wprowadzenie do komputera;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze
względu na naruszenie ich praw autorskich.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie,
podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczeniu o prawach autorskich do
projektu, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
5. Z chwilą przystąpienia do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowychna potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach www.sppiotrowice.info. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

………………………..……………..
/imię i nazwisko/
……………………………………….
/adres zamieszkania/
……………………………………….
nr telefonu lub e-mail
Zespół Szkolno –Przedszkolny
w Piotrowicach
Piotrowice 139
59-424 Męcinka


OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH
Oświadczam, iż zobowiązuję się do niewykonywania osobistych praw autorskich i upoważniam
Organizatora Konkursu do ich wykonywania w zakresie:
1) oznaczenia projektu nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
2) nienaruszalności treści i formy projektu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
3) decydowania o pierwszym udostępnieniu projektu publiczności;
4) nadzoru nad sposobem korzystania z projektu.

Oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do
projektu, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, zapis na nośnikach
pamięci, wprowadzenie do komputera;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

………………………………. ………………………………………. ………………………………………………
Miejscowość, data czytelny podpis autora czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
zaktualizowano: 16-05-2018

projekt - Rozwoj kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Gminie Mecinka
Zobacz powiązane artykuły: informacje o projekcie
Copyright © SN-DESIGN Wojciech Dąbrowski 2009